ANBI

De Stichting Uitgeester en Akersloter Molens heeft de ANBI-status. Daardoor kunnen giften door derden fiscaal worden afgetrokken.

Naam instelling

SUAM, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens

Het RSIN/fiscaal nummer

815576894

De contactgegevens

Adres: Molenweg 18
Secretariaat  1911 BS Uitgeest
Tel    0251-311 059
Mob    06-4096 0395
Email  h.h.lamers@gmail.com                       

Bestuur

Voorzitter J.J.P. Wissenburg
        Hoogegeest 45
        1921 CG Akersloot
        T 0251- 314 363
        M 06 - 5046 8947
        E e-mail de voorzitter

Secretaris  H.J.M. Lamers
        Molenweg 18
        1911 BS Uitgeest
         M 06-4096 0395
        E e-mail de secretaris

Penningmeester A.J. Stuijt
        Wethouder Twaalfhovenstraat 5
        1911 HB Uitgeest
        T 0251 - 311 785
        M 06 - 8324 7501
        E e-mail de penningmeester

Co Cremer (2e penningmeester)
     Wildemanskruid 25
          1944 KL Beverwijk
      T 0251 245209
      E e-mail de 2e penningmeester

Lid G.D. van der Veen
        Kleis 34
       1911 MC Uitgeest
       T 0251 - 320 560
        M 06 - 1303 3890
        E e-mail G.D. van der Veen

Doelstelling en activiteiten

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in de gemeente Castricum en Uitgeest en omgeving, het in bedrijf houden casu quo in maalvaardige staat brengen en houden van de molens De Kat en De Oude Knegt, die eigendom zijn van de stichting en zo nodig en binnen de financieel haalbare kaders van de stichting het in eigendom verwerven van molens.

De Suam bekommert zich om acht molens in Akersloot en Uitgeest.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te overleggen met gemeenten en andere organisaties die met molens te maken hebben, het mobiliseren van vrijwilligers, het opleiden van vrijwillig molenaars, het adviseren van andere eigenaren van molens zoals de gemeente Uitgeest en het HHNK, het organiseren van open dagen, het openstellen van de molens voor publiek, het openstellen van een winkeltje waar o.a. meelproducten worden verkocht, het organiseren van allerhande (educatieve) activiteiten om de molens te promoten, het in stand houden van de molenbiotoop rondom de molens waardoor vrije wind voor de molen gewaarborgd moet blijven.

Om de molens te promoten heeft de stichting het afgelopen jaar deelgenomen aan landelijke en plaatselijke monumentendagen, molendagen en aan de luilaknacht. Op korenmolen De Oude Knegt worden op de woensdagmiddag speciale educatieve kinderactiviteiten gehouden. Voor scholen worden er op aanvraag excursies georganiseerd op beide molens.

De stichting is lid van de Noord-Hollandse Molenfederatie, de landelijke organisatie de Hollandsche Molen en van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Donateurs ontvangen vier maal per jaar De Molenpost, een blad dat gaat over molens in de regio en waar de stichting kopij voor aanlevert.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit gebeurt op declaratiebasis. Als dank voor hun inzet ontvangen vrijwilligers aan het eind van een kalenderjaar een Kerst/ Nieuwjaars pakketje en in de zomermaanden fêteren wij hen op een barbecue..

Inzage in financiële huishouding

Na de brand in 2001, waarbij de molen De Oude Knegt volledig werd verwoest, heeft de verzekering uitbetaald.

Door inzet van bestuursleden, donateurs en vrijwilligers bleef na de herbouw een bedrag over, waarvoor obligaties zijn gekocht, ten bedrage van € 164.000,-.

Op de balans vindt u de post “Voorziening onderhoud”, bestemd voor het opvangen van tegenslagen en het uitvoeren van groot onderhoud aan onze molens. Hierbij is vermeldenswaard, dat de molen De Oude Knegt geen Rijksmonument is, waardoor aanspraak op subsidie voor onderhoud nihil is.

Dankzij de inbreng van onze donateurs, de inkomsten van meelmolen De Oude Knegt en het aanboren van sponsoren  en/of fondsen zijn wij in staat onze beide molens in stand te houden.

Als gevolg van de recessie vermindert het aantal donateurs zienderogen, alsmede de mogelijk te ontvangen subsidies van de overheden.

Klik op logo voor meer info over anbi

Klik hier voor de resultatenrekening 2017.

Klik hier voor de balans 2017.

Klik hier voor een toelichting op de cijfers 2017.