ANBI

De Stichting Uitgeester en Akersloter Molens heeft de ANBI-status. Daardoor kunnen giften door derden fiscaal worden afgetrokken.

Naam instelling:
SUAM, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens

Het RSIN/fiscaal nummer:
815576894

De contactgegevens
Adres:    Molenweg 18                
Secretariaat  1911 BS Uitgeest      
Tel    0251-311 059                
Mob    06-4096 0395                
Email  h.h.lamers@gmail.com                
                        
Bestuur
Voorzitter    J.J.P. Wissenburg                
        Hoogegeest 45                
        1921 CG Akersloot                
        T 0251- 314 363                
        M 06 - 5046 8947                
        E jenc.wissenburg@quicknet.nl                
                        
Secretaris    H.J.M. Lamers                
        Molenweg 18                
        1911 BS Uitgeest                
        T 0251-311 059                
        M 06-4096 0395                
        E h.h.lamers@gmail.com                
                        
Penningmeester A.J. Stuijt                
        Wethouder Twaalfhovenstraat 5                
        1911 HB Uitgeest                
        T 0251 - 311 785                
        M 06 - 8324 7501                
        E aadstuijt@outlook.com    

Co Cremer (2e penningmeester)
     Wildemanskruid 25
         B1944 KL Beverwijk
      tel.0251 245209
      E co_en_joke.kremer@casema.nl
                        
Lid G.D. van der Veen                
        Kleis 34
       1911 MC Uitgeest
       T 0251 - 320 560                
        M 06 - 1303 3890                
        E gerben.linda@freeler.nl                
                       


Doelstelling en activiteiten

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in de gemeente Castricum en Uitgeest en omgeving, het in bedrijf houden casu quo in maalvaardige staat brengen en houden van de molens De Kat en De Oude Knegt die eigendom zijn van de stichting en zo nodig en binnen de financieel haalbare kaders van de stichting het in eigendom verwerven van molens.

De Suam bekommert zich om acht molens in Akersloot en Uitgeest.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te overleggen met gemeenten en andere organisaties die met molens te maken hebben, het mobiliseren van vrijwilligers, het opleiden van vrijwillig molenaars, het adviseren van andere eigenaren van molens zoals de gemeente Uitgeest en het HHNK, het organiseren van open dagen, het openstellen van de molens voor publiek, het openstellen van een winkeltje waar o.a. meelproducten worden verkocht, het organiseren van allerhande (educatieve) activiteiten om de molens te promoten, het in stand houden van de molenbiotoop rondom de molens waardoor vrije wind voor de molen gewaarborgd moet blijven.

Om de molens te promoten heeft de stichting het afgelopen jaar deelgenomen aan landelijke en plaatselijke monumentendagen, molendagen en aan de luilaknacht. Op korenmolen De Oude Knegt worden op de woensdagmiddag speciale educatieve kinderactiviteiten gehouden. Voor scholen worden er op aanvraag excursies georganiseerd op beide molens.

De stichting is lid van de Noord-Hollandse Molenfederatie en de landelijke organisatie de Hollandsche Molen, van het Gilde van Vrijwillge Molenaars en van De Monumentenwacht.

Donateurs ontvangen periodiek De Molenpost, een blad dat gaat over molens in de regio en waar de stichting kopij voor aanlevert.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit gebeurt op declaratiebasis. Als dank voor hun inzet ontvangen vrijwilligers aan het eind van een kalenderjaar een Kerst/ Nieuwjaars pakketje en in de zomermaanden fêteren wij hen op een barbecue..

Inzage in financiële huishouding:

Effectendepot:

Na de brand in 2001, waarbij de molen De Oude Knegt volledig werd verwoest, heeft de verzekering uitbetaald.

Door inzet van bestuursleden, donateurs en vrijwilligers bleef na de herbouw een bedrag over, waarvoor obligaties zijn gekocht, ten bedrage van € 164.000,-. In 2014 zijn de effecten ondergebracht bij de BinckBank, alsmede enige spaargelden voor het onderhoud van onze molens.

Dankzij de jaarlijkse rente op deze obligaties, de inbreng van onze donateurs, de inkomsten van meelmolen De Oude Knegt en het aanboren van sponsoren  en/of fondsen zijn wij in staat onze beide molens in stand te houden.

Als gevolg van de recessie vermindert het aantal donateurs zienderogen, alsmede de mogelijk te ontvangen subsidies van de overheden.

 

Klik hier voor de resultatenrekening 2016

klik hier voor de balans 2016

Klik op logo voor meer info over anbi