Links

De molenpagina.nl startpagina waar naar honderden websites over molen en aanverwanten wordt verwezen.

De Vereniging De Hollandsche Molen houdt zich al sinds 1923 bezig met het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!

Moleneducatie.nl is een internetsite met zeer uiteenlopende informatie over molens in Nederland, vooral bedoeld voor het onderwijs. Zowel voor scholieren als voor docenten. Er is veel feitenkennis te vinden, maar er kan ook een spel worden gespeeld.

Molenbiotoop.nl geeft specifieke informatie over wet- en regelgeving waar het de molenbiotoop betreft en met name de windrechten waar molenaars zich op kunnen beroepen.

Een originele particuliere site van de bewoonster van Molen C in Alkmaar. Met veel foto´s en een persoonlijk dagboek.

www.molenaarsgilde.nl  Op deze website treft u algemene informatie met betrekking tot het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) en haar leden, alsmede een groot aantal artikelen, waarvan de inhoud voortdurend zal worden aangepast en uitgebreid, zoals bakadviezen, seizoensrecepten, productinformatie, een evenementenkalender, een jeugdpagina en verwijzing naar lesmateriaal voor het basisonderwijs. Op de nieuwspagina wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het Gilde over de molens van de AKG-leden.

Een adreslijst van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde met een overzicht van molens waar grondstoffen voor het zelf bakken van brood en broodjes te koop zijn.

De Molen Stichting Alkmaar werd opgericht in 1988 met het doel tot aankoop over te kunnen gaan van de Bosmolen van de Egmondermeer, die er al 35 als romp bijstond, en toen nog eigendom was van het waterschap.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Alkmaarse Molenvereniging, opgericht in 1973, de Bosmolen zou aankopen, maar de verenigingsvorm was minder geschikt voor molen(s) in eigendom. In maart 2000 werd het molenbezit van de stichting uitgebreid van 1 tot 6 molens door overname van vijf strijkmolens van de provincie Noord-Holland. Deze vijf molens vergen in de komende jaren ingrijpend herstel en groot onderhoud. De Werkgroep AMV is voor de gemeente Alkmaar een vaste partner voor overleg in allerlei aangelegenheden

Rond 1850 neemt de industriële revolutie de wind uit de zeilen van De Zaanse Molens. Vijftig jaar later zijn er maar enkele tientallen van de duizend molens die ooit in de Zaanstreek stonden, over. En er zou wellicht geen enkele molen zijn overgebleven als niet bij een paar Zaankanters het idee werd geboren om iets van de zo grote molenrijkdom te bewaren.

De Stichting Archief Ron Couwenhoven doet onderzoek naar de historie van de Zaanstreek en stimuleert publicaties daarover. In mei 2001 verscheen het boek ‘250 Zaanse Molens’, waarin talloze onbekende feiten over de Zaanse industriemolens worden beschreven. Dit boek onthult o.a. gegevens over 20 molens, waarvan het bestaan tot nu toe onbekend was.

De vereniging Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is gevestigd te Amsterdam en stelt zich ten doel het belang van de molens in Nederland te dienen door een opleiding voor vrijwillig molenaar te verzorgen voor haar leden, die in goede staat verkerende doch buiten bedrijf zijnde molens willen laten draaien, en het behartigen van de belangen van hen, die deze opleiding volgen, en hen, die na voltooiing van de opleiding met bepaalde molens willen gaan malen of reeds op bepaalde molens werkzaam zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De Nederlandse Molendatabase is dé verzameling van het complete, werkende Nederlandse molenbestand, samengesteld door molenminnend Nederland voor iedereen met een interesse in molens. De molendatabase is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van honderden molenliefhebbers.

Molens in Belgie

Een tijdschrift en een website met actuele informatie en wetenswaardigheden over molens in Belgie en Nederland.
http://www.molenechos.org/

Andere interessante sites

Op het buurtschap Klein Dorregeest, aan het randje van Akersloot staat het “Gemaal Limmen 1879”.  Gebouwd in als stoomgemaal en later omgebouwd tot elektrisch gemaal.  Nu is dit provinciaal monument, een museumgemaal annex expositieruimte. Op deze plek aan de Fielkerweg stond voorheen de Zuidermolen die, samen met de nog steeds draaiende Noordermolen, de Groot- Limmerpolder bemaalde.

De Stichting Recreatie en Toerisme Akersloot-Uitgeest zet zich in voor actieve dagrecreatie rond het Alkmaardermeer. De organisatie heeft 26 kant-en-klare arrangementen samengesteld. In het fraaie gebied rond de echt Noordhollandse dorpen Akersloot en Uitgeest en het Uitgeester- en Alkmaardermeer liggen vele mogelijkheden om met een gezelschap een aantal leuke en afwisselende activiteiten te ondernemen.

Stichting tot Behoud van Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in de Alkmaardermeeromgeving, is een natuur- en milieuorganisatie die ernaar streeft de specifieke eigenschappen van het Alkmaardermeer en omgeving in stand te houden.

Landschap Noord-Holland, de organisatie die de plannen voor de herinrichting van de omgeving van De Oude Knegt maakt, is op 1 januari 2003 ontstaan door de fusie van Het Noord-Hollands Landschap en Landschapsbeheer Noord-Holland. De stichting komt op voor de belangen van natuur en landschap in de hele provincie. Uitgangspunt hierbij is dat samen werken en samen genieten de beste garantie is voor het behoud van natuur en landschap op de lange termijn.

Met 40.000 leden, 3.000 vrijwilligers en 70 medewerkers, is Landschap Noord-Holland een krachtige organisatie, die werkt aan beheer, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie. Naast de zorg voor de eigen natuurgebieden, werken medewerkers en vrijwilligers van Landschap Noord-Holland in terreinen van derden. Landschap Noord-Holland beheert 66 natuurgebieden van in totaal 2.700 ha en 150 km oever, dijk en berm. Gezamenlijk wordt gewerkt aan voorlichting, educatie, soortenbescherming, onderzoek en planontwikkeling.

Het Noord-Hollands Landschap beschermt natuur en landschap door gebieden aan te kopen, te beheren en te ontwikkelen. De Stichting werd in 1936 opgericht en beheert nu 66 natuurgebieden met een oppervlakte van 2700 ha. 40.000 Noord-Hollanders steunen dit werk. Het Noord-Hollands Landschap brengt een tijdschrift uit en organiseert circa 400 natuuractiviteiten per jaar.

Landschap Noord-Holland voert ondermeer een provinciale subsidieregeling Landschapselementen uit, die het mogelijk maakt dat particulieren en agrariërs uit het buitengebied van Noord-Holland subsidie kunnen aanvragen voor het opnieuw aanleggen of het in ere herstellen van landschapselementen.

Moerasstroken, rietlandjes, poelen, hoogstamfruitbomen en tuinwallen maken deel uit van onze cultuurhistorie en zijn waardevol voor de natuur. Deze en andere landschapselementen hebben echter in de loop van de tijd veelal hun oorspronkelijke functie verloren. Ze worden niet meer onderhouden en verdwijnen steeds meer uit het landschap. Hierdoor ontstaat een veel monotoner landschap. Om het karakter van het Noord-Hollandse landschap te behouden is het belangrijk dat deze landschapselementen extra aandacht krijgen. Daarom heeft de provincie Noord-Holland een subsidieregeling voor herstel en aanleg van landschapselementen ingesteld: de Subsidieregeling Landschapselementen.