top of page

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molens in de gemeente Castricum en Uitgeest en omgeving, het in bedrijf houden casu quo in maalvaardige staat brengen en houden van de molens De Kat en De Oude Knegt, die eigendom zijn van de stichting en zo nodig en binnen de financieel haalbare kaders van de stichting het in eigendom verwerven van molens.
De Suam bekommert zich om zeven molens in Akersloot en Uitgeest.

DOELEN

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te overleggen met gemeenten en andere organisaties die met molens te maken hebben, het mobiliseren van vrijwilligers, het opleiden van vrijwillig molenaars, het adviseren van andere eigenaren van molens zoals de gemeente Uitgeest en het HHNK, het organiseren van open dagen, het openstellen van de molens voor publiek, het openstellen van een winkeltje waar o.a. meelproducten worden verkocht, het organiseren van allerhande (educatieve) activiteiten om de molens te promoten, het in stand houden van de molenbiotoop rondom de molens waardoor vrije wind voor de molen gewaarborgd moet blijven.
 

PROMOTIE
Om de molens te promoten heeft de stichting het afgelopen jaar deelgenomen aan landelijke en plaatselijke monumentendagen, molendagen en aan de luilaknacht. Op korenmolen De Oude Knegt worden op de woensdagmiddag speciale educatieve kinderactiviteiten gehouden. Voor scholen worden er op aanvraag excursies georganiseerd op beide molens.
 

LIDMAATSCHAP
De stichting is lid van de Noord-Hollandse Molenfederatie, de landelijke organisatie de Hollandsche Molen en van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Donateurs ontvangen vier maal per jaar De Molenpost, een blad dat gaat over molens in de regio en waar de stichting kopij voor aanlevert.

Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur heeft wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit gebeurt op declaratiebasis. Als dank voor hun inzet ontvangen vrijwilligers aan het eind van een kalenderjaar een Kerst/ Nieuwjaars pakketje en in de zomermaanden fêteren wij hen op een barbecue.

bottom of page